News

News
News

ททบ.5 ร่วมกับ สมารถ CSR รร.เสรษฐเสถียร

พลเอก กิตติ อินทสร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ได้สนับสนุนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี แก่นักเรียนพิการทาง การได้ยิน(หูหนวก) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้าง ขวางหลากหลายผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟังกชั่น “คำอธิบายเสียง AD (Audio Description)”ของภาครับกล่อง รับสัญญาณดิจิตอลทีวี เมื่อวันอังคารที่ 30 ส.ค. 59


News
News

คุณปรีชา ร้าน PC แหลมฉบังกับชุด SAMART Digital Headend 40 ช่อง SD + 27 ก ส ท ช. ที่ The Grass Condo พัทยาใต้