Job Vacancy

สอบถามข้อมูลได้ที่

ศูนย์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้นลอย) อาคารซอฟต์แวร์ปารค์

โทร 02 - 502 -6599, 6774

หรือสมัครออนไลน์ที่ www.samartcorp.com

QR-CODE
 • IT Asset & Admin

  • - เพศ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • - วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • - เทคโนโลยีสารสนเทศ, IT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • - มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ,IT Asset
  • - บริหาร Stock, IT Supportหรือการซื้ออุปกรณ์ 2-5 ปี
 • Accounting

  • - วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชีการเงิน
  • - มีประสบการณ์งานบัญชี บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ รับ-จ่าย ทั่วไป 3-5 ปี
  • - สามารถใช้โปรแกรม SAP ในงานบัญชีได้
  • - มีความอดทน บุคคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • DMATV Engineer

  • - วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอีเล็คทรอนิคส์
  • - มีประสบการณ์งาน MATV ,CATV ,HFC ,Network ,Fiber Network
  • - สามารถใช้เครื่องมือวัดสัญญาณดิจิตอล ,ประสบการณ์งานทีวีรวมอาคารสูง
  • - มีความขยันอดทน บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี