Products

  • Channel Amplifier

    อุปกรณ์ขยายสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบแยกช่องความถี่ช่วยแก้ไขปัญหา ในบางพื้นที่ ที่มีความแรงสัญญาณของช่องรายการดิจิตอลทีวีในแต่ละ ความถี่มีความแรงที่ไม่เท่ากัน โดย Channel Amplifierจะสามารถใช้ งานและปรับสัญญาณในแต่ละช่องความถี่ให้เท่ากันได้ ทำให้ง่ายในการนำ สัญญาณดิจิตอลฟรีทีวีในอากาศไปใช้งานร่วมกับช่องดิจิตอลทีวีที่เรา ต้องการเพิ่มเองได้แบบไร้ปัญหา

  • Channel Converter

    อุปกรณ์แปลงช่องความถี่สัญญาณดิจิตอลทีวีไปยังช่องความถี่ที่เรา ต้องการเพื่อเลี่ยงปัญหาในกรณีมีช่องความถี่ที่ใช้งานแล้วทับซ้อนกับ ช่องดิจิตอลฟรีทีวีในอากาศ หรือลดความถี่ให้ต่ำลงในกรณีสายภาย ในอาคารไม่รองรับกับความถี่สูงย่าน UHF

  • Booster

    อุปกรณ์ขยายสัญญาณสำหรับดิจิตอลทีวีโดยเฉพาะ ทำให้สามารถ กระจายสัญญาณไปในอาคารได้หลายจุด